8 Favorite Winter Hikes Around Bozeman Montana!

Grotto Falls (2.4 miles)

Blackmore Lake (5 miles)

Ousel Falls (1.6 miles)

Sypes Canyon (6.2 miles)

Garnet Mountain trail (7.7 miles)

Lava Lake (6 miles)

Hummocks & Upland (5 miles round trip)

Moose Tracks (6 miles)